Rakxa Area (15)

 คำชี้แจงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

นิยาม

ท่าน หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพ พนักงาน บุคลากร ตัวแทน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของRAKxa Wellness & Medical Retreat

บริษัท หมายถึง RAKxa Wellness & Medical Retreat

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล RAKxa Wellness & Medical Retreat เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทเพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัท เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ RAKxa Wellness & Medical Retreat ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ บริษัทคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรของบริษัท และผู้สมัคร

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัท สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ RAKxa Wellness & Medical Retreatเก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับบริการ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัททั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม

คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม RAKxa Wellness & Medical Retreat ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับกลุ่มบริษัทซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน

บุคลากรของกลุ่ม RAKxa Wellness & Medical Retreat ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่กลุ่มบริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ชำนาญการด้านสุขภาพ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากกลุ่มบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัท

ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่ RAKxa Wellness & Medical Retreat ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ RAKxa Wellness & Medical Retreat เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของRAKxa Wellness & Medical Retreat ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัทหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง

ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าหรือบริการ

ในกรณีที่RAKxa Wellness & Medical Retreatเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้ง บริษัทเพื่อขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

RAKxa Wellness & Medical Retreat อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัท สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้จะบอกให้RAKxa Wellness & Medical Retreat ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อที่บริษัท จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้
ประเภทของคุกกี้ที่RAKxa Wellness & Medical Retreat ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของRAKxa Wellness & Medical Retreat เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่า
 • คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
 • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
 • คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้RAKxa Wellness & Medical Retreat รู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics เป็นต้น

 • คุกกี้ประเภทการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและให้RAKxa Wellness & Medical Retreat และ/หรือบุคคลที่สามใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด
  ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics, Social Media Analytics เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่RAKxa Wellness & Medical Retreat จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณา บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุกกี้ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของท่าน
 • เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของRAKxa Wellness & Medical Retreat ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

RAKxa Wellness & Medical Retreat อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว

Privacy Statement

RAKxa Wellness & Medical Retreat respects your privacy and is committed to protecting your Personal Data. This privacy Statement will inform you as to how we look after your Personal Data when you visit our Website or use our Services, and tell you about your privacy rights and how the law protects you.

By using any of our products or services and/or by agreeing to this Statement, e.g. in the context of registering for any of our products or services, you understand and acknowledge that we will collect and use personal information as described in this Statement.

It is important that you read this Statement together with any other privacy statement or fair processing statement we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you so that you are fully aware of how and why we are using your data. This privacy Statement supplements other notices and privacy policies and is not intended to override them.

Data controller

This Privacy Statement

This privacy Statement is issued on behalf of the RAKxa Wellness & Medical Retreat, so when we mention “we”, “us”, or “our” in this privacy Statement, we are referring to the relevant entity within RAKxa Wellness & Medical Retreat responsible for processing your data.

We will let you know which entity will be the data controller for your data when you stay with us or use any of our Services.

This Website

The Data Controller of this Website is RAKxa Wellness & Medical Retreat, with a registered address at 28/8 Moo 9, Bangnamphung Sub-District, Phra Pradaeng District, Samutprakarn Province, 10130, Thailand. If you have any questions regarding this privacy Statement, you can reach us via rakxa@rakxawellness.com.

Please note that our Websites are not intended for children and RAKxa Wellness & Medical Retreat and we do not knowingly solicit or collect Personal Data from anyone under the age of 18, other than from a parent or legal guardian with consent. As a parent or legal guardian, please do not allow your children to submit Personal Data without your permission.

This Website may include links to third-party websites, plug-ins, and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our Website, we encourage you to read the privacy statement of every website you visit.

How is your Personal Data collected?

This privacy Statement also aims to give you information on how RAKxa Wellness & Medical Retreat collects and processes your Personal Data through your use of this Website and other Services provided by RAKxa Wellness & Medical Retreat (“Services”) from which you are accessing this Privacy Statement, including any data you may provide when you use our:

 • Online services, such as websites owned or controlled by the RAKxa Wellness & Medical Retreat, web and mobile applications, social media pages, HTML-formatted email messages; or
 • Offline interactions, when you visit or stay as a guest at one of our properties, reach out to our call centre, or through other offline interactions.

We use different methods to collect data from and about you, including through this Website:

 • Direct interactions. You may give us your personal data by filling in forms or by corresponding with us by post, phone, email or otherwise. This includes personal data you provide online when you book an accommodation, sign up for a newsletter, or participate in a survey, contest, or promotional offer. We collect Personal Data offline when you visit our properties or use services, such as restaurants, childcare services, and spas.
 • Automated technologies or interactions. As you interact with our website, we will automatically collect Technical Data about your equipment, browsing actions, and patterns. We collect this Personal Data by using cookies and other similar technologies.
 • Security Systems. When you visit our managed properties, information may be collected about you through such properties’ closed-circuit television systems, electronic key cards, and other security systems.
 • Third parties or publicly available sources. We will receive personal data about you from various third parties and public sources, including business partners, hotels managed by us, travel agents, and aggregators.

Purposes for which we will use your personal data

This Privacy Statement

We use Personal Data to provide you with Services, to develop new products and services, and to protect the RAKxa Wellness & Medical Retreat and our guests, as detailed below.

RAKxa Wellness & Medical Retreat will process your Personal Data for different purposes. This data processing may be for more than one lawful ground, depending on the specific purpose for which we are using your data. Please contact us if you need details about the specific legal ground we are relying on to process your personal data where more than one ground has been set out below:

We will use this information for the following purposes:

 • Performing our customer service obligations, such as the creation and management of reservations and your stay in our properties, payment, catering to your requests, monitoring use of services (telephone, bar, pay TV etc.) in response to a contractual relationship between you and us, such as a hotel booking or service request;
 • Improvement of our services, such as assessment of our services in hotels, restaurants, and other outlets, improvement in the operation of our business as part of the contracted relationship between you and us;
 • Personalisation of our services and communications, for example, to personalise content and tailor our digital customer experience and offerings, understand customers’ requirements to develop targeted marketing programmes, newsletters, and promotions. We will always seek and record your permission to opt in and participate in any of our marketing campaigns. Use of your information for marketing is presented in more detail under the Marketing section below.
 • Compliance with legal obligations in accordance with applicable laws, such as local privacy laws, prevention of fraud or money laundering, police investigations, and tourism regulations.
 • Safety and security to maintain the safety, health, and well-being of customers and protect RAKxa Wellness & Medical Retreat’s assets and employees.


This Website

 • Booking process: To manage booking requests made by the users, including any modifications and cancellations, as well as confirmation communications of these transactions. To register and manage your online check-in; To manage payment or prepayment, if requested; To review your guest profile, in order to unify guests’ profiles and personalise services provided. If the user consent is given for direct marketing communications, – sending you personalised promotional offers and event details, subscribing and unsubscribing you, when you request it. The lawful grounds for these processes are the performance of the contract, our legitimate interest, and user consent.
 • Check-in online. To manage your check-in online and personalise your services if you request it. To manage any other services required by the user. The lawful grounds for these processes are the performance of the contract and user consent.
 • Best rate guarantee. To manage claims or requests made by the user, including contacting you to resolve the claim or request. To verify the information provided by the user. The lawful grounds for these processes are user consent and legitimate interest.
 • Newsletter. Direct marketing communications – sending you promotional offers and event details, subscribing and unsubscribing you, when you request it. The lawful grounds for these processes are user consent.
 • Management of general and hotel enquiries. To manage communications, provide information, and respond to general requests from users through the channels available for this purpose on the website or other Contact Us functions. To manage the bookings or service requests related to the reservations at the hotels. To receive feedback about the products and services provided. The lawful grounds for these processes are user consent, the performance of the contract and legitimate interest.
 • Electronic Gift Cards. To manage the sales of electronic gift cards, including communication to the seller and recipient and processing of payment. The lawful grounds for these processes are the performance of the contract.
 • Membership Programmes. To administer and operate voluntary membership programmes and frequent flyer programmes. The data may be processed for the purposes of recording stay and transactional data, earning and redeeming rewards, points, or credits in connection with the programmes. Direct marketing communications – sending you promotional offers and event details, subscribing and unsubscribing you, when you request it. The lawful grounds for these processes are the performance of the contract and user consent.


User Generated Content (UGC) on social media platforms.
 To display UGC on our websites for promotional purposes. The lawful grounds for these processes are user consent.

The data we collect about you

Personal Data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the identity has been removed (“Aggregate Data“).

We may collect, use, store, and transfer different kinds of personal data about you, which we have arranged according to the different purposes as follows:

 • Contact information (such as name, email address, mailing address, and phone number);
 • Payment information (including payment card numbers, billing address, and bank account information);
 • Demographic data (such as age, gender, country, and preferred language);
 • Information related to your reservation, stay, or visit to a property (including the property where you have stayed or outlet you have visited, date of arrival and departure, and goods and services purchased);
 • Information necessary to fulfil your special requests and/or specific accommodations;
 • Employment information (such as company name, job title, and work contact information) to respond to requests for proposals or honour contractual arrangements;
 • Loyalty programme member information, online account details, profile or password details and any frequent flyer or travel partner programme affiliation;
 • Copies of your correspondence if you contact us;
 • Your interests and preferences;
 • Feedback and survey responses;
 • Information collected through the use of closed-circuit television systems, card key and other security systems;
 • Information related to your use and interaction with our website and network; and
 • Information as requested by government authorities to fulfil our legal obligations.

We do not collect the following special categories of Personal Data about you (this includes details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, and genetic and biometric data). Nor do we collect any information about criminal convictions and offences. We may collect data about your health, such as food allergies or other information that you provide to us.

Disclosures of personal data

Our goal is to provide you with the highest level of hospitality and Services, and to do so, we share Personal Data with the following parties:

 • RAKxa Wellness & Medical Retreat. We disclose Personal Data to other companies within the RAKxa Wellness & Medical Retreat for the purposes described in this Privacy Statement, such as providing and personalising the Services, communicating with you, facilitating the loyalty programmes, and for our business purposes. RAKxa Wellness & Medical Retreat is the party responsible for the management of the jointly controlled Personal Data. We share your Personal Data used for making a reservation with the applicable property to fulfil and complete your reservation. The companies indicated are owners and franchisees of Brands.
 • Strategic Business Partners. We disclose Personal Data and Other Data to business partners who provide goods, services and offers that enhance your experience at our properties. By sharing data, we are able to make personalised services and unique travel experiences available to you. For example, this sharing enables the spa, restaurant, health club, concierge, and other outlets at our properties to provide you with services.
 • Service Providers. We disclose Personal Data to third-party service providers for the purposes described in this Privacy Statement. Examples of service providers include companies that provide website hosting, data analysis, payment processing, order fulfilment, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, marketing,
 • Public administration and police bodies. We disclose Personal Data to public administrations and police under requirements in order to comply with obligations under the regulations and cooperate with these entities in the performance of their duties.

We require all third parties to respect the security of your Personal Data and to process it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your Personal Data for their own purposes and only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

International transfers

As a global hospitality company, we may transfer your Personal Data across multiple jurisdictions insofar as it is necessary for the purposes. Your Personal Data may be transferred to the following locations:

 • Countries where our corporate offices are located;
 • Countries in which we manage and operate hotels, residences, and/or sales offices; and
 • Countries where our third-party service providers, advisors, and consultants are located, which changes from time to time.

Where Personal Data is transferred to a country with a lower level of data protection as compared to the country in which the information was collected, we take all reasonable steps to ensure that your information and privacy are protected in line with the applicable legal obligations. Whenever we transfer your Personal Data, we ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:

 • Where we use certain service providers, we may use specific contracts that provide suitable protection measures that enable the enforcement of the data subject’s rights, including effective legal remedial measures according to the rules and methods as prescribed and announced by the Committee.
 • RAKxa Wellness & Medical Retreat could use the consent of the data subjects as well as any other regulation that the applicable law provides.

Please contact us if you want further information on the specific mechanism used by us when transferring your Personal Data.

Data retention

We will only retain your Personal Data for as long as reasonably necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, regulatory, tax, accounting or reporting requirements. We may retain your Personal Data for a longer period in the event of a complaint or if we reasonably believe there is a prospect of litigation in respect to our relationship with you.

To determine the appropriate retention period for Personal Data, we consider the amount, nature and sensitivity of the Personal Data; the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your Personal Data; the purposes for which we process your Personal Data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal, regulatory, tax, accounting, or other requirements of the applicable country.

RAKxa Wellness & Medical Retreat would like to inform you about the following retention period:

 • Your Personal Data involved in the processing under lawful grounds of a contractual relationship will be stored for the entire duration of the contractual relationship and once it has ended, until the responsibilities for both parties expire.
 • Your Personal Data involved in the processing under lawful grounds of legal obligations, will be stored until the completion of this obligation.
 • Your Personal Data involved in the processing under lawful grounds of legitimate interest, will be stored until the end of this interest.
 • Your Personal Data involved in the processing under lawful grounds of consent, will be until the consent is withdrawn. In the case of marketing communications, you may exercise your opt-out through the means provided in each of these communications.

Details of retention periods for different aspects of your Personal Data are available in our retention statement, which you can request from us by contacting us.

Your rights

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your Personal Data.

 • Request access to your Personal Data
  Request access to your Personal Data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the Personal Data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.
 • Request correction of your Personal Data
  Request correction of the Personal Data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, though we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.
 • Request erasure of your Personal Data
  Request erasure of your Personal Data. This enables you to ask us to delete or remove Personal Data where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing (see below), where we may have processed your information unlawfully or where we are required to erase your personal data to comply with local law. Note, however, that we may not always be able to comply with your request for erasure for specific legal reasons, which will be notified to you, if applicable, at the time of your request.
 • Object to processing of your Personal Data
  Object to processing of your Personal Data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your rights and freedoms.
 • Request restriction of processing your Personal Data
  Request restriction of processing of your Personal Data. This enables you to ask us to suspend the processing of your Personal Data in the following scenarios:
  1. If you want us to establish the data’s accuracy.
  2. Where our use of the data is unlawful, but you do not want us to erase it.
  3. Where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims.
  4. You have objected to our use of your data, but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.
 • Request transfer of your Personal Data
  Request the transfer of your Personal Data to you or to a third party. We will provide you, or a third party you have chosen, with your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that this right only applies to automated information that you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.
 • Right to withdraw consent
  Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your Personal Data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. We will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent.

If you no longer want to receive marketing-related emails, you may opt out by visiting our [unsubscribe page] or by following the instructions in any email you receive from us.

Contact Us

If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us at RAKxa Wellness & Medical Retreat.

Email: rakxa@rakxawellness.com

Under certain circumstances where applicable law permits, you also have the right to lodge a complaint with a competent data protection supervisory authority.

What we may need from you

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your Personal Data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that Personal Data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.

You will not have to pay a fee to access your Personal Data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable administration fee if your request is clearly unfounded, repetitive, or excessive. Alternatively, we could refuse to comply with your request in these circumstances, and we will indicate the reason for refusal.

Time limit to respond

We try to respond to all legitimate requests within one month or within the timeframe as specified by the applicable data protection legislation. Occasionally, it could take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

Data security

We have put in place appropriate security measures to prevent your Personal Data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your Personal Data to those employees, agents, contractors, and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions, and they are subject to a duty of confidentiality.

We have put in place procedures to deal with any suspected Personal Data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

Cookies

We use cookies (small text files stored in your browser) and other techniques such as web beacons (small, clear picture files used to follow your movements on our website). These collect information that tells us how you use our website and web-related services. We use these to compile statistical reports on website activity.

This helps us make our website relevant to your interests and needs. We may use a persistent cookie (a cookie that stays linked to your browser) to record your details so we can recognise you if you visit our website again.

You can choose to refuse cookies, or set your browser to let you know each time a website tries to set a cookie. For further information on cookies, www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org, where you can also find information on how to turn them off.

The types of cookies we use on this site include:

 1. Strictly Necessary Cookies: These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
 2. Analytics Cookies: We use these cookies to analyse and identify the behaviour of our web visitors. We will track the IP address on the device you are using to identify you when visiting our website. When possible, we combine your online web behaviour data with the personal data that you have previously supplied to us. This data will be used to analyse behaviour on our website and to personalise your experience.
 3. Advertising Cookies: These cookies may be set through our site by our advertising partners. They can be used and shared by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. This is based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
 4. Engagement Cookies: These cookies are used to provide additional functionality to the site and may affect your experience if they are turned off. They are used to allow enhancement widgets for live chat to provide customer support or alert widgets to draw your attention to updates and exclusive offers. These cookies may track your customer journey to personalise the support and messaging given.

If you wish to block the cookies, please visit:

 • Facebook Pixel – You may disable any of these cookies or similar technologies via your browser settings.
 • Twitter Advertising – You may disable tailored advertisements via your Twitter settings by visiting the “Promoted content” and “Personalization” sections.

You may disable any of these cookies via your browser settings or change your cookie settings.

Liability

This website is not intended for children and we do not knowingly collect data relating to children.

You guarantee that you have informed any third parties whose data you are providing, if you have done so, of the points covered in this privacy Statement. In addition, you guarantee that their authorisation has been obtained to provide their data to RAKxa Wellness & Medical Retreat for the indicated purposes.

You will be liable for any false or inaccurate information provided and for direct or indirect damage caused to RAKxa Wellness & Medical Retreat or to third parties.

Changes to this Privacy Statement

We keep our Privacy Statement under regular review. At the top of this page you will see the date on which the Privacy Statement was last revised, and it is also the date from which any changes will become effective. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised Privacy Statement. If you would like to review the version of the Privacy Statement that was effective immediately prior to this revision, please contact us at rakxa@rakxawellness.com.

It is also important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if your Personal Data changes during your relationship with us.