ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับการสำรองห้องพักภายใต้โครงการรักษ (“สถานประกอบการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างมีไว้สำหรับการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพโดยตรงผ่านหน้าเว็บไซต์ของรักษและการชำระเงินผ่านระบบเกตเวย์

ด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ แขกผู้เข้าพักยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

รักษอาจจะทำการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามความเหมาะสมและให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งแขกผู้เข้าพักจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว

เช็คเอ้าท์ก่อนวันหรือเวลาที่กำหนด

รักษขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับในกรณีที่แขกผู้เข้าพักต้องการเช็คเอ้าท์ก่อนวันหรือเวลาที่กำหนด

เช็คเอ้าท์หลังเวลาที่กำหนด

กรณีต้องการตามเช็คเอ้าท์หลังเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อแผนกต้อนรับและรักษอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

นโยบายการรับประกัน

แขกผู้เข้าพักจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุในการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพ และจะต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนเมื่อเช็คอินพนักงานของรักษจะถ่ายเอกสารหรือรูดบัตรเพื่อยืนยัน

ณ เวลา เช็คเอ้าท์ แขกผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับทุกการบริการ และในกรณีที่จำเป็นรักษจะหักค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตที่ให้ไว้

รักษจะคิดค่าธรรมเนียมโดยหักจากบัตรเครดิตในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง ไม่ปรากฏตัวในวันที่จอง หรือกรณีที่แขกผู้เข้าพักได้ทำความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินและสถานที่ของรักษ

การทำธุรกรรมเป็นธุรกรรมแบบอิเล็คทรอนิกส์และเป็นข้อผูกมัดระหว่างกันโดยแขกผู้เข้าพักยินยอมให้รักษหักบัตรเครดิตตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องขอลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากแขกผู้เข้าพักเพื่อการยินยอมดังกล่าว

 

นโยบายการวางมัดจำ

จำเป็นต้องมีค่ามัดจำล่วงหน้าแบบเต็มจำนวน (100%)

นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก

แต่ละราคาในการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพกับรักษอยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพ    กรณีแขกผู้เข้าพักไม่มาเช็คอินในวันที่ได้สำรองห้องพักไว้จะมีการคิดค่าปรับตามนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักตามราคาที่จอง รักษขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพใดๆ หากพบว่าแขกผู้เข้าพักให้ข้อมูลบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ หรือในสภาวการณ์ที่ปรากฏว่าการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพดังกล่าวมีหรือเป็นผลมาจากความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาด 

นอกจากนี้รักษยังมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก ในกรณีที่การสำรองห้องพักและบริการสุขภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หากแขกผู้เข้าพักเลือกที่จะย่นระยะเวลาในการพักหรือเช็คเอ้าท์ก่อนเวลา จะมีการคิดค่าปรับตามรายละเอียดในนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพักที่สัมพันธ์กับราคาที่สำรองห้องพักและบริการสุขภาพ 

ในกรณีที่มีการยกเลิกการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพตามที่อธิบายไว้ข้างต้น รักษไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันว่าการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพครั้งใหม่ของคุณจะมีห้องพักว่างหรือได้ราคาที่ดีที่สุด แขกผู้เข้าพักจะต้องทำการสำรองห้องพักใหม่ด้วยตนเองในราคาที่ดีที่สุดที่มี ณ ขณะที่ทำการสำรองห้องพัก

ตามเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์นี้ แขกผู้เข้าพักยินยอมที่จะแสดงหลักฐานยืนยันการชำระเงินแก่แผนกสำรองห้องพักของรักษภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ทำการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพ และจะต้องระบุหมายเลขยืนยันการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพบนหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวด้วย แขกผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคารด้วยตัวเอง ซึ่งรักษสามารถยกเลิกการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพได้หากไม่ได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง แขกผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียค่าปรับกรณีที่มีการยกเลิกหรือไม่ปรากฏตัวในวันที่จอง และยืนยันว่าการสำรองห้องพักและบริการสุขภาพรวมทั้งข้อมูลการติดต่อส่วนตัวของที่ให้ไว้นั้นถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา

รักษ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหนังสือสัญญาใดๆ เมื่อใดก็ได้หากพบว่ามีการปรากฏของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาหรือบริการ

สกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินที่ยืนยันในการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

การย้ายที่

ในสถานการณ์ไม่คาดฝันและเกิดขึ้นได้ยากที่รักษไม่สามารถจัดหาห้องพักและบริการสุขภาพให้ตามที่ได้ยืนยันไปก่อนหน้านี้ ทางรักษจะดำเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบโดยการย้ายลูกค้าผู้เข้าพักไปยังสถานประกอบการที่เป็นตัวเลือกอื่นภายในเครือไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปในระดับมาตรฐานที่เท่าเทียมหรือดีกว่าโดยที่แขกผู้เข้าพักไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีโรงแรมในระดับมาตรฐานที่เท่าเทียมหรือดีกว่าในละแวกใกล้เคียงกับโรงแรมที่ทำการจองมาตั้งแต่เริ่มแรก รักษอาจจำเป็นต้องย้ายแขกผู้เข้าพักไปยังสถานประกอบการในระดับมาตรฐานที่ต่ำกว่า ในกรณีนี้รักษจะคืนเงินส่วนต่างทั้งหมดให้

ข้อเสนอทางเลือกอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรักษ ในกรณีที่แขกผู้เข้าพักต้องการเลือกสถานประกอบการอื่นในมาตรฐานที่ต่างจากข้อเสนอภายใต้เงื่อนไขนี้ แขกผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างเอง

การปฏิเสธความรับผิด

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ แขกผู้เข้าพักต้องรับประกันกับรักษว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนเหล่านี้ แม้ว่ารักษอาจมีการติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย สนทนา โพสต์ การส่งสัญญาณ กระดานข่าว และสิ่งอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้เมื่อเวลาผ่านไป แต่อย่างไรก็ดีรักษไม่มีภาระผูกพันในการกระทำเช่นนั้นและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การให้ร้าย ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง ความหยาบคาย การอนาจาร โป๊เปลือย ข้อมูลอันตราย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ บนพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์  แขกผู้เข้าพักไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือเป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือยหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่อาจนำมาซี่งการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือเป็นการละเมิดทางกฎหมายใดๆ รักษจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหมายศาลที่ร้องขอหรือสั่งการให้เปิดเผยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์

ขอบเขตของความรับผิด

นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว รักษจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลมาจากความเสียหายอื่นหรือสภาวการณ์ที่พิเศษ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียโอกาส อันเกิดจากการกระทำหรือการไม่กระทำตามกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

 

 

การประกัน

รักษแนะนำให้แขกผู้เข้าพักซื้อประกันการเดินทางแบบครอบคลุม และขอแนะนำว่ากรมธรรม์การประกันควรรวมและไม่จำกัดเพียงความคุ้มครองต่อไปนี้ 

  • การถูกปรับค่าธรรมเนียมเนื่องจากการยกเลิกการสำรองห้องพัก 
  • การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 
  • การสูญหายของเงินและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

รักษไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้จึงจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่ได้มาจากรักษเอง การเชื่อมโยงต่างๆ มีไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แขกผู้เข้าพักเท่านั้นไม่ได้หมายความถึงการอนุญาต การสืบสวน หรือการรับรองใดๆ 

กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของรักษอาจไม่มีในประเทศของคุณ ซึ่งรักษไม่รับรองว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอบนเว็บไซต์นั้นเหมาะสมหรือมีให้บริการในบางพื้นที่หรือไม่ และขอแจ้งให้ทราบว่าเว็ปไซต์ของรักษดำเนินการจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย